Cipex 10 E na doskonały oprysk komary, meszki, karaluchy

Cipex 10 E


Na co działa?

Preparat stosuje się do zwalczania owadów latających: komary, komary tygrysie, muchy oraz owadów biegających i pełzających: karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy.

Gdzie może być stosowany?

Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. (w domach, szkołach, żłobkach, przedszkolach, siłowniach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach i lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i w dojarniach) oraz na zewnątrz tych pomieszczeń: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi, przy pojemnikach na odpady.
Preparat może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz pomieszczeń metodą malowania lub jako roztwór wodny, rozprowadzany pompą ciśnieniową ręczną bądź atomizerem z napędem silnikowym.

Stosowanie

Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. Cipex 10 E - stosuje się jako płynna emulsję, w następujących dawkach: Owady latające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 1% (100 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Na zewnątrz: przygotować roztwór 1% (100 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach. Owady biegające i pełzające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 1% (100 ml na 10 l wody). Rozprowadzać na podłodze kątach, zakamarkach, szczelinach, listwach przypodłogowych, itp. Na zewnątrz: przygotować roztwór 1% (100 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: Produkt aplikowany w dawce 50 ml na m2 = 5 l na 100 m2 powoduje smiertelność owadów latających po 9 do 32 minut, a biegających po 10 do184 min od zastosowania. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe, Ściany pomalowane produktem zabezpieczyć przed dostępem małych dzieci. Malować powyżej 1,20 m wysokości w przedszkolach, szkołach i żłobkach. Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut

Niebezieczeństwo
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5548/13
Podmiot odpowiedzialny: Bleu Line s.r.l., Forli (FC) Via Virgilio 28, CAP 47122 Frazione Villanova Zona Ind., Włochy Tel. +39 0543 754430 – Fax +39 0543 754162 bleuline@bleuline.it
etykieta_cipex_mala

Substancje czynne:

100 gram preparatu zawiera substancje czynną: cypermetryna (cis/trans 40/60) 10,25 g
Treść zwrotów H: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Treść zwrotów P: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik przekazać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych.
Postępowanie z odpadami produktu: Uwagi dotyczące usuwania produktu: Postępować zgodnie z przepisami. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Środek usuwać jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany produkt, oraz jego resztki umieścić w szczelnym pojemniku. Szczegółowo opisać. Przechowywać w wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu tak, aby składowany materiał nie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem. Unikać narażenia środowiska, zwierząt i ludzi. O większych ilościach nieprzydatnego produktu poinformować odpowiedzialne organy. Pozostałości produktu lub produkt niezużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Opakowanie po produkcie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony. Opróżnione opakowania przekazać do firmy zajmującej się utylizacją pustych opakowań. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji opakowań po produkcie we własnym zakresie. Kod odpadu: 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych.