Diptron Fogger

Diptron Fogger


Na co działa?

Użyty w zabiegu przestrzennym w dawce 1 produkt o objętości 150 ml na 80 m3, wykazał szybkie i skuteczne działanie owadobójcze wobec następujących szkodników: - Owady latające: muchy (Musca domestica), komary (Aedes aegypti, Culex pipiens) i osy (Vespula vulgaris) - Owady biegające: karaczany (Blattella germanica, Blatta orientalis), mrówki (Lasius niger), kleszcze (Ripicephalus sanguineus), pająki (Tegenaria domestica) i pchły (Ctenocephalides felis)

Stosowanie

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety produktu. Środki ostrożności: Nie rozpylać na żywność ani naczynia kuchenne. Nie stosować na powierzchnie, na których obrabiana, przygotowywana, spożywana lub podawana jest żywność. Nie stosować w obecności ludzi i/lub zwierząt domowych. Nie wolno stosować w miejscach zabaw dla dzieci, żłobkach i przedszkolach. Przed wejściem do obiektu należy go przewietrzyć.
Stosować w prywatnych garażach, pomieszczeniach magazynowych i pomieszczeniach mało uczęszczanych przez ludzi. Ustawić pojemnik pionowo na podwyższeniu (taboret, krzesło) i zasłonić obszar znajdujący się poniżej. Umieścić pojemnik na środku pokoju / pomieszczenia, w którym produkt ma być zastosowany, trzymając go z dala od źródeł zapłonu, lamp, gniazdek, świateł i wszelkich urządzeń elektrycznych. Wyłączyć urządzenia elektryczne, światła i źródła zapłonu. Wstrząsnąć pojemnikiem, nacisnąć spust, aż do uruchomienia mechanizmu całkowitego opróżnienia pojemnika. Wyjść z pomieszczenia. Opróżnianie pojemnika trwa ok. 2 minut. Pozostawić na 4 godziny, a następnie przed wejściem do pomieszczenia należy je odpowiednio przewietrzyć.
ZASTOSOWANIE: Produkt owadobójczy przeznaczony do zwalczania owadów biegających, latających i pełzających (karaluchy, pająki, mrówki, kleszcze, pchły, pluskwy, muchy, komary, pająki). Wykazuje aktywność owadobójczą po 4 godzinach od zastosowania, która utrzymuje się przez 7 dni.

Niebezieczeństwo
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5548/13
Podmiot odpowiedzialny: Bleu Line s.r.l., PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A. Derio Bidea 51, 48100 Munguía – Vizcaya. HISZPANIA info@quimunsa.com | www.quimunsa.com
diptron_fogger

Substancje czynne:

100 gram preparatu zawiera substancje czynną: cypermetryna (cis/trans 40/60) 10,25 g
Treść zwrotów H: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Treść zwrotów P: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik przekazać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych.
Postępowanie z odpadami produktu: Uwagi dotyczące usuwania produktu: Postępować zgodnie z przepisami. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Środek usuwać jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany produkt, oraz jego resztki umieścić w szczelnym pojemniku. Szczegółowo opisać. Przechowywać w wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu tak, aby składowany materiał nie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem. Unikać narażenia środowiska, zwierząt i ludzi. O większych ilościach nieprzydatnego produktu poinformować odpowiedzialne organy. Pozostałości produktu lub produkt niezużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Opakowanie po produkcie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony. Opróżnione opakowania przekazać do firmy zajmującej się utylizacją pustych opakowań. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji opakowań po produkcie we własnym zakresie. Kod odpadu: 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych.