Permex 22 E na muchy, szkodniki magazynowe itp.

Permex 22E


Na co działa?

Przeznaczony do zwalczania much, much końskich, komarów tygrysich, ochotkowatych (powierzchnie porowate i gładkie) oraz karaczanów, rybików cukrowych oraz trojszyków (powierzchnie gładkie).

Gdzie może być stosowany?

Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników na zewnątrz.: zewnętrzne fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, przy pojemnikach na odpady oraz wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. UWAGA: Nie należy stosować produktu w miejscach, gdzie kontakt z produktem mogą mieć osoby postronne, w tym szczególnie dzieci, kobiety w ciąży, kobiety karmiące, alergicy, osoby starsze, osoby chore, a także w miejscach, gdzie kontakt z produktem mogą mieć artykuły spożywcze, napoje oraz środki żywienia zwierząt.

Stosowanie

Stosowanie: PERMEX 22 E® stosuje się w stężeniu 0,6 % w ilości 100 ml/m2 Stosować opryskiwanie opryskiwaczem ręcznym lub używać opryskiwaczy ciśnieniowych, przy większych powierzchniach. Okres od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: 116 minut; Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć wszystkie niezabezpieczone szczelnym opakowaniem artykuły spożywcze i pasze, a także zwierzęta hodowlane i domowe oraz zabawki, nieopakowane naczynia i inne przedmioty użytkowe. Okres wyłączenia obiektu z użytkowania: 2-3 godziny Uwaga: Produkt należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: 50 minut

Niebezpieczeństwo. Zawiera: Dodecylobenzenosulfonian wapnia, liniowy Permetryna
NNr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5169/13
Podmiot odpowiedzialny: Bleu Line s.r.l., Forli (FC) Via Virgilio 28, CAP 47122 Frazione Villanova Zona Ind., Włochy Tel. +39 0543 754430 – Fax +39 0543 754162 bleuline@bleuline.it
permex

Substancje czynne:

PERMEX 22 E® Substancje czynne: 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan m-fenoksybenzyl/Permetryna – zaw. 127,3 g/l Tetrametryna - zaw. 16,9 g/l Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo-6-propylpiperonylowy / butotlenek piperonylu – zaw. 65,9 g/l Treść zwrotów H: H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki Treść zwrotów P: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik przekazać do punktu składowania odpadów niebezpiecznych. Postępowanie z odpadami produktu: Uwagi dotyczące usuwania produktu: Postępować zgodnie z przepisami. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Środek usuwać jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany produkt, oraz jego resztki umieścić w szczelnym pojemniku. Szczegółowo opisać. Przechowywać w wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu tak, aby składowany materiał nie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem. Unikać narażenia środowiska, zwierząt i ludzi. O większych ilościach nieprzydatnego produktu poinformować odpowiedzialne organy. Pozostałości produktu lub produkt niezużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Opakowanie po produkcie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony. Opróżnione opakowania przekazać do firmy zajmującej się utylizacją pustych opakowań. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji opakowań po produkcie we własnym zakresie. Kod odpadu: 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych